คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่เป็นผลงานวิจัย หรือตำราของคณาจารย์ภายในคณะเอง และที่เป็นหนังสือวิชาการคุณภาพดีของบุคคลภายนอก คณะรัฐศาสตร์จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีแหล่งความรู้นอกห้องเรียนที่ทันสมัย อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมในวงกว้าง

 การปลดปล่อยความรู้ด้านสังคมศาสตร์สู่สังคมจึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับกระแสการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อรูปแบบรัฐและระบอบการเมืองเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย ความรู้ทางรัฐศาสตร์ก็ไม่ใช่ความรู้ต้องห้ามอีกต่อไป ตรงกันข้าม มันกลายเป็นความรู้ที่จำเป็นและพึงปราถนาสำหรับพลเมืองในยุคสมัยใหม่ ที่จะต้องเป็นกำลังขับเคลื่อนสังคมให้วิวัฒนาการไปข้างหน้าโดยมีประชาชนเป็นฐานของความชอบธรรมและเป้าหมายของการปกครอง

ข้อมูลหนังสือ