หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของอัตชีวประวัติทางทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาของผม นับตั้งแต่ที่ผมเริ่มรู้จักวิชามานุษวิทยาในปลายทศวรรษ 1980 จนศึกษาจบปริญญาเอกมานุษวิทยาในปลายทศวรรษ 2000 ถึงปัจจุบันก็ผ่านมากว่า 30 กว่าปี หลังจบปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมสร้างบทสนทนาทั้งวิพากษ์และทำความเข้าใจงานเขียนทางวิชาการของนักวิชาการไทย ผ่านแนวความคิดจากมานุษวิทยาสากลมาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลหนังสือ