สุนทรียสหสื่อ เป็นผลงานจากโครงการ “สุนทรียสหสื่อ”(The Intermedial Aesthetics) ภายใต้ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษญศาสตร์ไทย ภาพรวมของโครงการนี้อาจอธิบายด้วยข้อสังเกตพื้นฐานที่สุดว่า “สื่อ” จะถูกอธิบายอย่างไรเมื่ออยู่ในมือนักมนุษยศาสตร์ การแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับสุนทรียสหสื่อเป็นความพยายามบุกเบิก “ขอบฟ้าใหม่” ขององค์ความรู้ด้านสื่อและศิลปกรรมในงานวิชาการไทยผ่านการเดินทางข้ามพรมแดนสื่อ พรมแดนวัฒนธรรม และพรมแดนวิทยาการ ด้วยความตระหนักที่ว่าสื่อมีบทบาทสำคัญยิ่งในปัจจุบันโดยเฉพาะบทบาทในการหล่อหลอมประสบการณ์ของมนุษย์ทั้งยังสัมพันธ์กับอารมณ์และจิตสำนึกของยุคสมัย

ข้อมูลหนังสือ

  • สุนทรียสหสื่อ
  • ผู้เขียน: นัทธนัย ประสานนาม
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 440 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9786164860445