ปรัชญา "เสรีภาพ" ของคานท์, มิลล์, รอลส์ ได้ช่วยเปิดปัญญาให้เรามองเห็น "ความเป็นมนุษย์" ที่เรามีเท่าเทียมกัน นั่นคือ เราทุกคนไม่ว่าเพศ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมใดๆ ต่างมีความเป็นมนุษย์ผู้มีเหตุผล เสรีภาพ ความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีในตัวเอง มีอิสรภาพเหนือชีวิต ร่างกายและจิตใจของตนเองอย่างสมบูรณ์นี่คือความหมายของ "ความเสมอภาคในความเป็นคน" หรือ "ความเป็นคนเท่ากัน" อันเป็น "รากฐานที่มั่นคง" ในการสร้างหลักการทางศีลธรรม ประโยชน์สุขส่วนรวมและความยุติธรรมทางสังคมและการเมืองในการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพความเป็นคนของตนเองและทุกคนอย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • มนุษย์กับเสรีภาพ: มุมมองทางปรัชญาคานท์, มิลล์, รอลส์
  • ผู้เขียน: สุรพศ ทวีศักดิ์
  • สำนักพิมพ์: สยามปริทัศน์
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2563
  • ISBN: 9786164860155