“...สรุปแล้ว หนังสือของ ธิกานต์ ศรีนารา เล่มนี้ จึงเป็นงานเขียนที่มีคุณูปการอย่างมาก ในการทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์ยุคใกล้ที่ยังไม่เคยมีใครค้รคว้าอย่างจริงจังมาก่อน และชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายในการอธิบายประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นงานเขียนประวัติศาสตร์ฝ่ายประชาชนที่สำคัญยิ่ง...”

- สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

“ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ด้วยคุณลักษณะพิเศษของ น้ำป่า ดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ น้ำป่า ของ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ มีคุณูปการต่อหนังสือ หลัง 6 ตุลาฯ ของผู้เขียนอย่างมาก เนื่องจาก น้ำป่า ได้ให้รายละเอียดมากมายมหาศาลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างนักศึกษากับ พคท. รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิต ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของนักปฏิวัติจำนวนมาก”

บางส่วนจาก “น้ำป่า ของ สมพร จันทรชัย ในสายธารความทรงจำผ่านศึก”

- ธิกานต์ ศรีนารา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลหนังสือ

  • หลัง 6 ตุลาฯ: ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
  • ผู้เขียน: ธิกานต์ ศรีนารา
  • สำนักพิมพ์: ศยามปัญญา
  • จำนวนหน้า: 528 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2563
  • ISBN: 9786164860131