ในวาระครบรอบ 70 ปี นับเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์สาขาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์ สำนักท่าพระจันทร์ ได้ทบทวนและสะท้อนย้อนคิดถึงการเดินทางอันผกผันและระหกระเหินของ 'ประชาธิปไตย' ในสังคมไทย

แต่ละท่านได้รับโจทย์จากบรรณาธิการให้เขียนบทความขนาดสั้น ในลักษณะความเรียงที่สะท้อนแง่คิดของแต่ละท่านต่อ 'อดีต ปัจจุบัน และอนาคต' ของประชาธิปไตยไทย โดยให้สิทธิการตีความโจทย์ดังกล่าวอย่างอิสระ

เกษียร เตชะพีระ
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ
ธเนศ วงศ์ยานนาวา
สมบัติ จันทรวงศ์
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
เอนก เหล่าธรรมทัศน์

 

ข้อมูลหนังสือ