ผลงานวิจัยในโครงการ “วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม” ภายใต้ชุดโครงการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ซึ่งวิเคราะห์การก่อตัวของกลุ่มนักวิจารณ์ที่สร้างสรรค์มุมมองและทฤษฎีใหม่ๆ ในการพิจารณาวรรณกรรมในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา

วิธีวิทยาใหม่ๆ ในการศึกษาวรรณกรรมที่หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ เป็นวิธีวิทยาที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเข้าใจมนุษย์และสังคมในบริบทร่วมสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ร่วมสมัยแห่งการศึกษาวรรณกรรม อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาวิจัย ไม่เพียงเฉพาะทางวรรณกรรมศึกษาหากแต่เป็นงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ร่วมสมัยในวงกว้าง

ข้อมูลหนังสือ