"โลกแห่งวันพรุ่ง จะเป็นและต้องเป็นโลกที่ยืนอยู่บนพื้นฐานแห่งอหิงสธรรมนี้เป็นกฎเกณฑ์อันดับแรกและจากกฎเกณฑ์นี้ความอยู่เย็นเป็นสุขอื่นก็จะตามมา ปัจเจกบุคคล กลุ่มชน อีกทั้งประเทศชาติทั้งหลายจะต้องยึดหลักอหิงสธรรมอันได้แก่วิถีทางแห่งความรักและเมตตาปรานี หากเป็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าโลกแห่งวันพรุ่งจะไม่มีความขาดแคลนจะเป็นโลกที่ปราศจากสงคราม ปราศจากการปฏิวัติและการนองเลือด ความเจริญก้าวหน้าจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธี"

ข้อมูลหนังสือ