คัมภีร์ภาวนากรม ของคุรุกมลศีล ปราชญ์แห่งนาลันทาเป็นคัมภีร์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง และเป็นคู่มือการปฏิบัติภาวนาที่ชาวพุทธสายมหายานและสายทิเบตจะต้องศึกษา คุรุกมลศีลได้แจกแจงการปฏิบัติภาวนาในทุกขั้นตอน คัมภีร์นี้จึงเปรียบเสมือนแผนที่สำหรับผู้ปฏิบัติ ที่ช่วยป้องกันมิให้ออกนอกลู่นอกทาง องค์ทะไลลามะทรงอธิบายคัมภีร์ภาวนากรมโดยละเอียด และตรัสว่าคัมภีร์นี้ เปรียบเสมือนกุญแจที่ไขประตูคัมภีร์อื่นๆ ทุกบาน

ข้อมูลหนังสือ