นั่งขัดสมาธิ

เอนหลัง

หรือขดคุดคู้

ตามถนัด

สูดหายใจลึกยาวและปล่อยให้วิญญาณสลอธในตัวนำทางไปสู่การหลุดพ้น

หนังสือเล็กๆ เล่มนี้ อาศัยคำแนะนำของนักทำสมาธิไร้มาด แต่ปราดเปรื่อง 

นำคุณไปสู่ชีวิตที่เนิบช้า และมีสติในวิถีแห่งสลอธ

ข้อมูลหนังสือ