เรามักใช้ชีวิตตามจริตนิสัย เมื่อพยายามทำซ้ำหรือมีพฤติกรรมซ้ำ กรอบคิดของเรามักไม่เหมือนตอนที่ลงมือทำครั้งแรก

เมื่อไปสู่สถานที่ที่ไม่เคยไป เรามักอยากรู้และพยายามตรวจดูอย่างถี่ถ้วน พยายามทำความเข้าใจ

ขอให้พยายามทำอย่างเดียวกันนี้กับชีวิตของเรา ขอให้พยายามใช้ชีวิต ด้วยจิตใจใคร่รู้ราวกับกำลังกระทำบางสิง่เป็นครั้งแรกด้วยกรอบความคิดใหม่ และสุจริตใจอย่างที่สุด 

ข้อมูลหนังสือ