หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีค้นพบคุณธรรม ที่เราทุกคนมีอยู่ภายในตน ท่ามกลางวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลายซึ่งเป็นเปลือกนอก เราจะค้นพบแก่นแท้ที่ดีงามของมนุษยชาติ ที่เราทุกคนจะใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตร่วมกัน

พระนิพนธ์ ข้ามพ้นศาสนา: จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก คือยาขนานเอกที่ทรงปรุงขึ้นมาในเวลาที่ประชาคมโลกกําลังป่วยไข้ ด้วยโรค “โลกไร้พรมแดน แต่ใจคนกลับคับแคบติดตัน” อย่างยิ่ง หากไม่มีจริยธรรมใหม่ที่ไปพ้นศาสนาและมีคุณค่าสําหรับคนทั้งโลกอย่างเสมอหน้ากัน ทั้งแก่คนที่มีศาสนา ไม่มีศาสนา เปี่ยมศรัทธาหรือสิ้นศรัทธาเสียแล้ว โลกในยุคสมัยของเราก็คงยากจะมีสันติภาพและสันติสุขอย่างยั่งยืน

- ว.วชิรเมธี

ข้อมูลหนังสือ