"ประเทศในเขาวงกตและบริบทอื่น ๆ" เล่มนี้ เป็นผลงานกวีนิพนธ์เล่มล่าสุดของ "ศิริวร แก้วกาญจน์" นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2564 ซึ่งปรับปรุงใหม่จากรวมบทกวี "ประเทศในเขาวงกต" ฉบับปริ๊นต์ออนดีมานด์ เนื้อหาว่าด้วยสังคม การเมือง เหตุการณ์ความรุนแรง ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ความเชื่อ ปัญหาเหลื่อมล้ำ และอีกมากมาย โดยในเล่มได้เพิ่ม "ภาคพิเศษ ประวัติศาสตร์กำลังเดินทาง" เข้ามาในส่วนสุดท้าย เป็นบทกวีไร้ฉันทลักษณ์จำนวน 30 ชิ้น เพื่อบอกเล่าปรากฏการณ์ในเขาวงกตและบริบทอื่น ๆ ที่กว้างไกลออกไป

ข้อมูลหนังสือ