ความเปลี่ยนแปลงในที่สุดก็มาถึง! วาระการขึ้นครองราชย์และว่าราชการอย่างเต็มตัวของยุวฮ่องเต้มาถึงแล้ว แม้องค์ฮ่องเต้ที่ผ่านมาจะเชื่อฟังและเคารพฉีเซอเป็นอย่างดี แต่เมื่อเวลาเช่นนี้มาถึง เขาจะยังเคารพเชื่อฟังดุจเดิมหรือไม่ ฉีเซอที่เป็นผู้สำเร็จราชการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะหาหนทางลงจากหลังเสือนี้อย่างไร ยังมี ไทเฮาวังตะวันออกและไทเฮาวังตะวันตกที่คล้ายจะร่วมมือกันวางแผนการบางอย่าง แผนการของพวกนางจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ศึกครั้งนี้ เดิมพันด้วยผลลัพธ์ความเป็นความตายของฉีเซอและต้วนชิงเถียน

ข้อมูลหนังสือ