เฮท-เเอชเบอรี่ คือ เฮท - เเอชเบอรี่ โฉมของมันสวยทุเรศอย่างนั้น กลิ่นของมัน สีสันของมัน หรือวิญญาณของมัน (ถ้าบังเอิญมี) ไม่แปรผัน มันสุจริตต่อความเป็นมันอย่างน่าให้คารวะ

ข้าพเจ้า การพาตัวตนเข้าไปเปื้อนสีสันและท่วงทำนองของถิ่นนั้น แม้จะไม่เห็นด้วยกับการใช้ยาเสพติดเป็นกุญแจไขปัญหาชีวิต (และสังคม) หรือใช้มันเป็นพาหนะสู่ความหลุดพ้นตามความเชื่อมั่นของบุปผาชน หากการเป็นผู้มีคราบกิเลสหนาแน่นและการเป็นผู้ใคร่รู้กับห้วงกรรมของสัตว์โลกแล้วอย่างนั้นจะหักห้ามตีนไม่ให้เดินไปที่นั่นได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ