ช่วงเวลาแห่งปัจจุบันที่การแพทย์แผนสากลจะครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่แล้วก็ตาม การแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้านก็ยังเป็นที่พึ่งพิงได้อยู่เสมอ ทั้งยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากภูมิปัญญาของถิ่นฐานของเรา แม้ว่ากระบวนการรักษาและการวินิฉัยโรคจะแตกต่างไปจากแพทย์แผนสากล กระนั้นด้วยเหตุแห่งการใช้งานจริงและได้ผลจริง การแพทย์แผนไทยจึงยังคงดำรงอยู่เสมอมา ตำรายาไทยนั้นมีหลายตำรับ แตกต่างกันไปตามสถานที่ของแต่ละภูมิประเทศแต่เก่าก่อนโบราณกาลจะจารลงในใบลานหรือสมุดข่อย จารึกหลักวิชาการเชิงการใช้งาน จำแนกถึงอาการของโรค วิธีการรักษา ตัวยาที่จะต้องใช้ และสรรพคุณยาไว้พร้อมดูแล เป็นเรื่องโรคภัยอันใดก็ตามแต่ความชำนาญของหมอแต่ละท่าน

ข้อมูลหนังสือ