วรรณคดีเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ คนไทยเป็นชาติที่รักในบทกลอนและการประพันธ์อย่างที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบรรพชนของเราได้สร้างสรรค์วรรณคดีสืบทอดไว้เป็นสมบัติของชาติจำนวนมากมายรายละเอียดของเนื้อหาสาระใจความในวรรณคดีย่อมฉายให้เห็นถึงชีวิตการกิน การอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของเราในอดีต นอกจากนี้วรรณคดียังก่อให้เกิดสุนทรียภาพ ความรู้และความเพลิดเพลินใจและส่งผลให้ผู้อ่านได้เข้าใจในวิถีชีวิตความเปลี่ยนแปลงของสังคมในอดีตอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ