หนังสือเรื่อง "กบฏ ร.ศ. 130" ที่อยู่ในมือของผู้อ่านในเวลานี้ เขียนขึ้นโดย ร.ต.เหรียญ ศรีจันทร์ และ ร.ต.เนตร พูนวิวัฒน์ ในนามของคณะ ร.ศ. 130 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน ประเภทสารคดี/ประวัติศาสตร์ รูปแบบการเขียนนับเป็นการเขียนในเชิงบันทึกความทรงจำ บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านสายตาของผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ กล่าวคือทั้ง 2 ท่านเป็นสมาชิกในกลุ่มกบฏ ร.ศ. 130 ในครั้งนั้น

หนังสือเล่มนี้ก็ได้รับการเชื่อถือและยอมรับ กลายเป็นที่นิยมในวงกว้าง ทั้งนี้ก็เพราะมันเป็นงานเขียนและบันทึกของคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์จริงนั้นอีกเช่นกัน กลายเป็นหนังสือที่ไม่อาจละเว้นได้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องราวของการกบฏในครั้งนั้น

ข้อมูลหนังสือ