"ไทยยวน-คนเมือง" เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดย คุณสงวน โชติสุขรัตน์ ปราชญ์คนสำคัญของลานนาผู้มีความรอบรู้และเป็นผู้ศึกษาอย่างพหูสูต ได้เดินทางไปค้นคว้า เสาะหาและเก็บศึกษาคัมภีร์ใบลาน เอกสารเก่าหายากจากวัดวาอารามต่างๆ ทางภาคเหนือ อย่างยากที่จะหาตัวจับได้ เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ และความเพียรเป็นเลิศ

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือดีอีกเล่มหนึ่งที่ควรค่าต่อการอ่านและศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนไทย ซึ่งเป็นอีกชาติพันธุ์หนึ่งที่มีความสำคัญในย่านเอเชีย

ข้อมูลหนังสือ