ในหนังสือที่น่าตื่นเต้นเล่มใหม่นี้ ดร.จาเรด คูนีย์ ฮอร์วาธ ได้ทำลายพื้นฐาน
ในหัวข้อสำคัญเรื่องการโน้มน้าวใจ จากการผสมผสานงานวิจัยด้านสมองที่
ล้ำสมัยเข้ากับพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ดร.ฮอร์วัธได้ร่าง
หลักทางวิทยาศาสตร์ 12 ข้อ เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะที่ส่ง
ผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างเหนียวแน่นได้อย่างแท้จริง

สำหรับบรรดาหัวหน้าที่เบื่อหน่ายจะกล่าวซ้ำๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกับลูกค้า
หรือเพื่อนร่วมงาน สำหรับบรรดาผู้ฝึกสอนที่เหนื่อยกับการฝึกฝนนักกีฬา
โดยไม่เห็นพัฒนาการที่สำคัญใดๆ สำหรับบรรดาคุณครูที่อิ่มตัวกับการใส่ทั้งใจ
ลงไปในการเรียนการสอน เพียงเพื่อจะได้เห็นว่าไม่ได้ก่อให้เกิดผลที่ยั่งยืนใดๆ
ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดพูดและเริ่มโน้มน้าวใจ

ข้อมูลหนังสือ