รัฐธรรมนูญฉบับปี 1974 ของเยอรมันตะวันออก ระบุไว้ว่า ประชาชนทุกคน “..มีสิทธิในการร่วมรังสรรค์วิถีชีวิตด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาติ...ตรงกับหลักการพื้นฐานคือ ทำงานด้วยกัน วางแผนด้วยกัน และปกครองด้วยกัน...” แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นกลับแตกต่างไปจากที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ รัฐบาลเยอรมันตะวันออกได้กดขี่และสอดแนมประชาชนของตนเป็นเวลานานถึง 40 ปี รวมทั้งได้ลิดรอนเสรีภาพและสิทธิของประชาชนโดยกล่าวอ่างว่า “กระทำเพื่อประชาชน” (Im Name des Volkes) จวบจนกระทั่งเสียงเรียกร้อง “เราคือประชาชน” (Wirsind  das Volk) ดังกระหึ่มไปทั่วประเทศและได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของระบอบคอมมิวนิสต์ในเยอรมันตะวันออกนั่นเอง

 ก่อนกำแพงเบอร์ลินจะสิ้นสูญ ได้ฉายภาพโดยสังเขปต่อสถานการณ์บ้านเมืองในเยอรมันตะวันออกช่วงปี 1989 จนกระทั่งถึงวันที่กำแพงเบอร์ลินถูกเปิดออก อันนำไปสู่การสิ้นสูญจากแผนที่โลกของประเทศเยอรมันตะวันออกไปตลอดกาล

ข้อมูลหนังสือ

  • ก่อนกำแพงเบอร์ลินจะสิ้นสูญ
  • ผู้เขียน: บรรพต กำเนิดศิริ
  • สำนักพิมพ์: พารากราฟ
  • จำนวนหน้า: 179 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786164069909