“ป่า ดอย บ้านของเรา” เป็นหนังสือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า ดอย จึงได้เปรียบเทียบดอยเป็นบ้านของเรา อันหมายถึงบ้านที่มีสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตซึ่งได้แก่ น้ำและอากาศ แต่เนื้อหาในหนังสือยังไม่อาจจะทำให้เด็กเล็กๆทุกคนเข้าใจความสำคัญของป่าบนดอย คุณครูหรือผู้ปกครองจึงควรช่วยด้วยการส่งเสริมให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมสนุกเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความประทับใจ จึงจะช่วยให้เด็กๆตระหนักถึงความสำคัญของป่าบนดอยอย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • ป่า ดอย บ้านของเรา
  • ผู้เขียน: วิรตี ทะพิงค์แก
  • สำนักพิมพ์: SOOK Publishing
  • จำนวนหน้า: 23 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786163932600