ประวัติศาสตร์เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่ ย้อนรอยประวัติศาสตร์สองเกาหลีฉบับสมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย เผยเบื้องลึกศึกโสมขาว-แดง กับการรอคอยอันยาวนานในการรวมชาติ เป็นหนึ่งเดียว

แม้ว่าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ จะมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี ร่วมกันแต่ก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ในแง่อุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เป็นคู่แข่งและมีความขัดแย้งกันมา อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น อุดมการณ์ที่แตก ต่างกันดังกล่าวทำให้พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่างประเทศของเกาหลีทั้งสองประเทศ แตกต่างกันซึ่งมีผลโดยตรงต่อวิถีของชาวเกาหลี รวมทั้งมีผลต่อบทบาท ของเกาหลีทั้งสองประเทศในประชาคมโลกด้วย

การที่จะเข้าใจเกาหลีในปัจจุบันนั้น ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์เกาหลีซึ่งได้รับการศึกษาและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ นับว่ามีความสำคัญ ด้วยเหตุนี้ หนังสือ “ประวัติศาสตร์เกาหลี : จาก ยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่” ซึ่งเขียนโดย ดร.ไพบูลย์ ปีตะเสน จึงนับว่าเป็นผลงานที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่สนใจความเป็นมาของ เกาหลี ในการนี้ การเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ การระบุเสียงอ่านภาษา เกาหลีที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการระบุอักษรเกาหลีทำให้หนังสือดังกล่าว เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจในประวัติศาสตร์เกาหลีและเกาหลีศึกษาในภาพรวม

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่
  • ผู้เขียน: ดร.ไพบูลย์ ปีตะเสน
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 512 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2565
  • ISBN: 9786163886071