แม้จะผ่านมา ๙๐ ปีแล้ว แต่เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ยังคงท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของผู้ต้องการมองอดีตด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกิดขึ้นอย่างตรงๆ ด้วยสายตาที่ไม่เอนเอียง เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของบุคคลในบริบทของเหตุการณ์และสภาพของยุดสมัย หนังสือเล่มนี้นำเหตุการณ์วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ มาพิจรณา วิเคราะห์ และเสนอว่า อะไรเกิดขึ้นในวันนั้น และส่งผลอย่างไรต่อสังคมไทย โดยในฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง ให้เห็นภาพและเข้าใจบทบาทของคน ตลอดจนบรรยากาศและบริบทของสังคมในขณะนั้นได้ถ่องแท้ขึ้น

ข้อมูลหนังสือ