เลาะวัง: บุคคล สถานที่ และเชตุการณ์สําคัญ
ของ จุลลดา ภักดีภูมินทร์ ได้นําเสนอบทความต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ อาทิ เรื่อง “พระพงศ์นรินทร์” ที่ได้ประทับอยู่
กับสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระบรมราชชนก ในพระอุโบสถก่อนที่จะหายไป

รามทั้งเรื่องราวและบุคคลที่เกี่ยวข้องในแผ่นดินแห่งราชวงศ์จักรี อาทิ เรื่อง
“เจ้าสามกรม” “กวีในรัชกาลที่ ๒” “เจ้าพระยาพระคลัง”
“เงินถุงแดงของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” “เสด็จขึ้นพระแก่นออกขุนนาง”
“นาและข้าวในสมัยรัชกาลที่ ๓ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)” “นายภู่และนายสิงห์ “ข้าหลวงเดิมในรัชกาลที่ ๙”
“มหาดเล็กในรัชกาลที่ ๓” “ขุนพลแก้วแห่งแผ่นดินที่ ๓” “เจ้าพระยายมราช”
“เจ้าศรีพรหมา” “เจ้าหญิงแสนหวี” “มะเมียะ” รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
ราชินิกูลคือเรื่อง “ราชินิกุล ณ บางช้าง” “ราชินิกูล บุนนาค” เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเหตุการณ์สําคัญๆ และสถานที่ต่างๆ อาทิ เรื่อง “วังพญาไทย
ที่ประทับบั้นปลายสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๖”
“เสด็จฯ ประพาสนอร์เวย์” “ความหลังเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๕๐”
“บันทึกของพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ” “ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔”
“ฎีกาของอำแดงเหมือน” ฯลฯ

เลาะวัง: บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์สําคัญ นี้
ยังถือเป็นเอกสารอ้างอิงที่สามารถสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูลได้ถึง
๓ ชั้น คือ ชั้นปฐมภูมิ (primary source) ทุติยภูมิ (secondary source)
และตติยภูมิ tertiary source) อีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • เลาะวัง เล่ม 3 บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์สำคัญ (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: จุลลดา ภักดีภูมินทร์
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 768 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786163885562