“ข้าพเจ้านำพฤติการณ์ของการปฏิวัติมา เรียบเรียงลงไว้ ก็ประสงค์จะให้เป็นข้อตักเตือนแก่
นักปฏิวัติกลุ่มหนึ่งที่ถืออำนาจการ ปกครองในสมัยนั้น ได้สำเหนียกถึงอุดมคติ ของการปฏิวัติ
ว่าเขาได้แสดงไว้อย่างไร และความประพฤติที่เขาปฏิบัติอยู่เป็นปฏิปักษ์ ต่ออุดมคติของเขา
อย่างไร ข้าพเจ้าหวังจะ ให้เขาเหล่านั้นบังเกิดความละอายใจ และ ได้สำนึกตนว่า เมื่อเขาทรยศ
ต่ออุดมคติของเขา ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นอุดมคติ ของประชาชนไปแล้ว ก็เท่ากับว่า
เขาทรยศต่อประชาชนนั่นเอง”

ข้อมูลหนังสือ