เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยประวัติศาสตร์จีนนับแต่ยุคบรรพกาล หรือก่อนประวัติศาสตร์
โดยศึกษาข้อมูลจากหลักฐานโบราณคดีที่ปรากฏ ผ่านการรวบรวมและเรียบเรียงจากนัก
ประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่การนำเอาตำนานและเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อ
กันมาในวิถีของชาวจีนมาตีความและทำความเข้าใจ ทำให้เห็นพัฒนาการของสังคม วิถีชีวิต
สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของคนในแผ่นดินจีน
จนกระทั่งมาถึงราชวงศ์แรกนั่นก็คือ ราชวงศ์ซัง

เริ่มด้วยเนื้อหาก่อนประวัติศาสตร์กล่าวถึงราชวงศ์โจว ในเนื้อหาจะมีความเกี่ยวข้องอยู่กับ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และตํานานเรื่องเล่า อันเป็นไปตาม แนวทางของประวัติศาสตร์
ทั่วไปที่ศึกษาเรื่องราวสมัยบรรพกาลเหมือนกันทั่วโลก กล่าวต่อมาถึง ยุคอาณาจักรเป็น
สมัยที่จีนและแผ่นดินจีนปกครองด้วยราชวงศ์ต่างๆ มีผู้นําสูงสุดเป็นจักรพรรดิหรือฮ่องเต้
ซึ่งกินเวลาร่วมกันยาวนานนับพันปี และช่วงสุดท้าย คือ ยุคสาธารณรัฐเป็นสาธารณรัฐที่มี
ประชาชนคน ธรรมดารวมตัวกันเปลี่ยนแปลงการปกครองและขึ้นบริหารบ้านเมืองภายใต้
อำนาจที่ผลัดเปลี่ยนกันหลายกลุ่มหลายเหล่าและหลายอุดมการณ์ความคิด กระทั่งสุดท้าย
เนื้อหาทั้งหมด ของหนังสือก็มาจบลงตรงที่ การบริหารการปกครองจีนในสมัยของ
เติ้งเสี่ยวผิง ผู้นําอัน กลายเป็นตํานานคนหนึ่งของชาวจีน ผู้เปลี่ยนแปลงแผ่นดินมังกร
ที่เคยต้องประสบกับความ ยุ่งยากมาสู่การเป็นประเทศหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติ
ศาสตร์ของโลกตะวันออก

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์จีน: HISTORY OF CHINA (Box Set 2 เล่ม)
  • ผู้เขียน: ทวีป วรดิลก
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 1496 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 12 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786163885531