ผู้จุดประกายการโค่นล้มราชวงศ์ชิง อันเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครอง
แผ่นดินจีนและเกือบทำแผ่นดินจีนล่มสลาย

ไม่มีใครเป็นนักปฏิวัติมาแต่กำเนิด แต่เพราะประสบการณ์ ชีวิต ความกดดัน
ความคับข้องใจ คําถามต่อชีวิต ต่อผู้คน และต่อประเทศชาติ กระทั่งความ
รู้สึกและสํานึกในใจ บ่มเพาะให้คนคนหนึ่งเดินทาง สู่เส้นทางแห่งการปฏิวัติ
คนผู้เชื่อว่า การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง ของคนคนหนึ่ง
อาจเปลี่ยนแปลงประเทศชาติได้

ข้อมูลหนังสือ