บันทึกลับ นักรบนิรนาม 333 หรือ UNKNOWN WARRIORS 333 มาจากชื่อหน่วย
บังคับบัญชาของทหารไทยในสงครามลาวครั้งนั้น คือ “กองบัญชาการ ผสม 333″
หรือเรียกย่อๆ ว่า“บก.ผสม 333″ ส่วนคําว่า “นิรนามในที่นี้หมายถึงสงครามในลาว
เป็นสงครามลับ เพราะมีข้อตกลงเจนีวาระบุว่า ห้ามประเทศ อื่นใดเข้าไปแทรกแซง
กิจการภายในของลาว ดังนั้นทหารไทยที่ไปรบ จึงต้องกระทำอย่าง เป็นความลับ
ด้วยการปกปิดชื่อ นามสกุล ยศ ตำแหน่ง ทุกคนที่เข้าร่วมต้องลาออกจาก ราชการ
และใช้ชื่อที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ส่งผลให้ ทหารทุกนายในภารกิจครั้งนี้ไม่มีตัวตนใน
สารบบของประเทศไทย ไร้ชื่อ ไร้ยศ จึงได้ ชื่อว่า นักรบนิรนาม จาก บก.ผสม 333
หรือ “นักรบนิรนาม 333

ข้อมูลหนังสือ