หลัง 24 มิถุนายน 2475 มีเหตุการณ์ที่สำคัญทั้งทางด้านการเมือง และการทหารอยู่หลายเหตุการณ์ ซึ่งผู้เขียนได้คัดเลือกเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจมารวมอยู่ในเล่มนี้ โดยใช้เวลาเป็นตัวกำหนดในการเขียนงานชุดนี้โดยให้จบที่ พ.ศ. 2500 ทำไมต้องจบที่ พ.ศ. 2500 เพราะเกิดการรัฐประหารในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 เพื่อล้มรัฐบาล พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นำโดยนายทหารนอกราชการ พลโท ผิน ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) 

เป็นการรัฐประหาร ที่พลิกโฉมหน้าประชาธิปไตยไทยนับตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2475 อย่างไม่มีวันหวนคืน อีกทั้งยังปิดฉากคณะราษฎรสายปรีดี พนมยงค์ และถือว่าเป็นการฟื้นฟูอำนาจของกองทัพกลับมาซึ่งจะส่งผลต่อการเมืองไทยในอนาคต จอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งหลังหมดอำนาจไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทั้งมีพันเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (ยศในขณะนั้น) เป็นขุนพลคู่ใจ เริ่มเข้ามามีบทบาทในกองทัพ 

จนในที่สุดวันที่ 16 กันยายน 2500 จอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต์ นำกำลังรัฐประหาร รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทำให้จอมพล ป. พิบูล สงคราม และพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ลี้ภัยไปต่างประเทศ ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้เขียนจึงเรียบเรียง เหตุการณ์น่าสนใจให้จบภายใน พ.ศ. 2500 เพราะหลังจากนั้นรูปแบบการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนขึ้น

ข้อมูลหนังสือ