รวมบทความวิชาการ นับเป็นเล่มที่ 11 ของ ศจ.ดร.รื่นฤทัย ในเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ 7 บท แบ่งเป็นภาควรรณคดี 4 บท และภาควรรณกรรมร่วมสมัย 3 บท โดยเลือกเฉพาะบทความที่เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ เสน่ห์บทบรรยาย บทปาฐกถา และบทนำในหนังสือวิชาการที่เผยแพร่ในวาระพิเศษต่างๆ รวมถึงหลายบทยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน เช่น บทความเรื่องรามเกียรติ์ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีเขียนขึ้นก่อนกรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งเพิ่มเนื้อความจากต้นฉบับตอนที่ค้นพบใหม่ ผู้เขียนได้ปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามฉบับของกรมศิลปากรและให้สอดคล้องกับบทความเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ถึงเอกลักษณ์และจุดเด่น ทำให้เราเห็นภาพของสังคม การเมือง การปกครอง กระทั่งตัวตนของพระองค์อย่างชัดเจน ในภาคของวรรณกรรมร่วมสมัย กล่าวถึงนวนิยายร่วมสมัยในสังคมไทย ๔.๐ การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสของนวนิยายออนไลน์ หรือโอกาสใหม่ของนวนิยายร่วมสม้ย เป็นต้น

ข้อมูลหนังสือ