“ผิวเหลืองหรือผิวขาว” เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง “ละครแห่งชีวิต” และเป็นเรื่องของ วิสูตร ศุภลักษณ์ ตัวละครที่ต่อสู้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ ด้วยความยากลำบากและน่าสงสาร ตั้งแต่วัยเด็กที่ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว ต้องกลายเป็นเด็กเกเรชอบทางอบายมุขนานาประการ เมื่อโตขึ้นได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ มีโอกาสได้เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่งของโลก ส่งผลให้ได้ท่องเที่ยวไปในเมืองสำคัญๆ หลายแห่ง ได้พบปะผู้คนหลากอาชีพ ได้เห็นภาพชีวิตการทำมาหากิน สภาพภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติต่างๆ 

เป็นการนำผู้อ่านท่องเที่ยวไปในที่นั้นๆ ด้วยข้อสำคัญประการหนึ่งที่ มจ.อากาศดำเกิง ได้เน้นกล่าวคือ ความแตกต่างระหว่างชนต่างผิวต่างชาติ ชนผิวขาวจะถือว่าชาติตนเจริญกว่าชาติอื่น และยังมีความคิดเหยียดผิวอยู่ไม่น้อย เลยทำให้ มจ.อากาศดำเกิง ปักใจเชื่อว่า ระหว่างชนชาติผิวที่ต่างขนบธรรมเนียมและประเพณีกันนั้น หญิงและชายจะไม่มีวันจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเยี่ยงชนผิวเดียวกันได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งท่านก็ได้ยืนยันความคิดนั้นในตอนจบของเรื่อง.

ข้อมูลหนังสือ