"ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19" เล่มนี้ เนื้อหาครอบคลุมเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเริ่มจากการประชุมใหญ่แห่งเวียนนา ค.ศ.1814-1815 จนถึงการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในค.ศ.1914 รวมทั้งการปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ.1917 ในรัสเซีย ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกด้านการเมือง 

หนังสือนำเสนอเรื่องราวสำคัญที่น่าสนใจรวม 15 เรื่อง ตามกรอบเวลาทางประวัติศาสตร์ แต่ไม่ใช่การเสนอภาพของประวัติศาสตร์ คริสต์ศตวรรษที่ 19 ทั้งหมด หากเป็นการเลือกเหตุการณ์มาอธิบายและวิเคราะห์เพื่อใช้เป็น "กระจกเงา" หรือ "แว่นส่องหน้า" ตามความหมายของ "ทรรปณะ" ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะเด่นบางประการ และความน่าสนใจของเรื่องราวที่เป็นจุดพลิกผันของประวัติศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นระยะเวลาหรือศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของชาวตะวันตก ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม ตลอดจนความก้าวหน้าในวิทยาการและเทคโนโลยีที่นำยุโรปไปสู่สังคมสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าและซับซ้อนในคริสต์ศตวรรษที่ 20

ข้อมูลหนังสือ