รวมเรื่องสั้นสุดคลาสสิกของหลวงวิจิตรวาทการ ที่อ่านได้ตลอดกาล สุขุม ลุ่มลึก กับหลักปรัชญาในการดํารงชีวิตและบทเรียนอันทรงค่าของชีวิตมนุษย์!

“ครุฑดํา” เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยกลุ่มหนึ่ง มีหัวหน้ากลุ่มที่เคยเป็นทหารเอกแห่งกรุงศรีอยุธยา ครั้นเสียกรุงลงในปี พ.ศ. ๒๑๑๒ จึงทําการออกไล่ล่า และสังหารผู้ที่ทรยศต่อบ้านเมือง

ต่อมาเมื่อพระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย “ครุฑดํา” ก็ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณ ทําการรบอย่างสําคัญมาทุกคราว โดยเฉพาะที่ ทุ่งหันตรา ซึ่งประวัติศาสตร์ได้จารึกชัยชนะของทหารม้า สมเด็จพระนเรศวร ซึ่งก็คือกลุ่ม “ครุฑดํา” นั่นเอง

ข้อมูลหนังสือ