เลนินเคยกล่าวไว้ว่า หากไม่มีทฤษฎีการปฏิวัติ ย่อมไม่มีความเคลื่อนไหวเพื่อปฏิวัติขึ้นได้ หากไม่มีทฤษฎี พรรค “จักสูญเสียสิทธิในการอยู่รอด และจักต้องประสบกับความล้มละลายทางการเมืองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในไม่ช้า”

สหายเหมาเจ๋อตุงเคยกล่าวอย่างหนักแน่นไว้ว่า หากไม่มีทฤษฎีการปฏิวัติ ไม่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ ไม่มีความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างแท้จริง หากต้องการได้รับชัยชนะ นั้นคงเป็นไปไม่ได้ สหายเหมายังเคยตั้งสมญาอย่างเป็นรูปธรรมให้กับทฤษฎีวิทยาศาสตร์ลัทธิมาร์กซิสม์ไว้ว่า เป็นกล้องส่องทางไกลและกล้องจุลทรรศน์

กล้องส่องทางไกลมีหน้าที่ช่วยให้มองเห็นไกล ๆ มองการณ์ไกล กล้องจุลทรรศน์มีหน้าที่ช่วยสังเกตสิ่งที่เล็กๆ วิเคราะห์อย่างละเอียด สิ่งเหล่านี้ได้นําเสนอหลักฐานอันเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้เราเข้าใจแก่นสารของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก

ข้อมูลหนังสือ