ป. อินทรปาลิต ชีวิตของคนขายฝัน เป็นหนังสือสารคดี อัตชีวประวัติ ที่เริงไชย พุทธาโร ได้ฉายภาพชีวิตความเป็นอยู่ ปรัชญาชีวิต และแนวความคิดในการดำรงชีวิตทั้งโลกชีวิตจริงและโลกหนังสือเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จึงทำให้เข้าใจการดำเนินชีวิตของ ป. อินทรปาลิต ได้อย่าง"จะแจ้ง" และสามารถเห็น "ตัวตน" ของ ป.อินทรปาลิต ว่าเป็นคนเช่นไร ทั้งจากข้อเขียนและคำบอกเล่าผ่านบทสัมภาษณ์ของ "คนวรรณกรรม" ด้วยกันว่า ป.อินทรปาลิต นั้นมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างจากผลงานเขียนที่ยิ่งใหญ๋ สมกับความเป็น "นักเขียน" ชั้น "ปรมาจารย์" ของนักเขียนชื่อดังอยู่หลายคน

นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้มิได้เป็นเพียงหนังสือ "อ่านเอาเพลิน" อย่างเดียว หากแต่ยังเป็น "หนังสืออ้างอิง" ได้อีกด้วย โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาอักษรศาสตร์ที่เรียนวิชาวรรณกรรมสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการศึกษาผลงานวรรณกรรมของ ป.อินทรปาลิตได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหนังสือ

  • ป.อินทรปาลิต ชีวิตของคนขายฝัน
  • ผู้เขียน: เริงไชย พุทธาโร
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 232 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786163882868