ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ไม่ได้จำกัดที่กลุ่มของสังคมการเมืองและเทคโนโลยีเท่านั้น ผลกระทบทั้งหมดล้วนส่งผลต่อวงการ "วรรณกรรม" เป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในวงการวรรณกรรม จากทฤษฎีใหม่ๆ ที่เข้ามา ได้ส่งผลให้วรรณกรรม ขยายตัวอย่างกว้างขวางในชั่วระยะเวลาเพียงไม่นาน ทั้งกระแสวรรณกรรมรูปแบบใหม่จากคนรุ่นใหม่ ทำให้วรรณกรรมนั้นเข้าถึงผู้คนทั่วไป และตอบรับกระแสความต้องการของผู้อ่านได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นต่อคนทุกเพศทุกวัย

ข้อมูลหนังสือ