ผู้ที่ศึกษาเซน ศึกษาธรรมะ จะเรียนรู้ความเป็นจริงตามสิ่งที่ดำรงอยู่จริง จึงเป็นผู้มีปัญญา มีสติ และเฉลียวฉลาดอย่างแท้จริง นิทานเซนเป็นนิทานที่ลึกซึ้งมีมุมมองที่แปลกออกไป จากกรอบความคิดเดิมๆ ที่เราเคยชิน เป็นนิทานที่อุดมไปด้วยปัญญาอันล้ำเลิศ สอนให้เราสลัดพันธนาการแห่งกฎสมมติ ทวินิยม ก้าวสู่จักรวาลแห่งปัญญาอันสว่างไสว "สว่างอย่างเซน" เป็นนิทานเซนที่จะช่วยสอนให้ผู้อ่านมีมุมมองใหม่ๆ แง่คิดใหม่ๆ และสามารถก้าวสู่ประสาทปัญญาในเวลาอันรวดเร็ว !

ข้อมูลหนังสือ