บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ได้ทรงโปรดฯ ให้แต่งขึ้นไว้สำหรับการเล่นละครในงานเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะเดียวกันก็ยังมีคุณค่า และความสำคัญที่สามารถแสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมและแฝงเรื่องการเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ อีกด้วย อนึ่ง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๑ นี้ได้มีการรวบรวมและแต่งเติมขึ้นใหม่ให้มีเนื้อหาครบสมบูรณ์กว่าฉบับอื่นๆ อาทิ ฉบับครั้งกรุงเก่าและธนบุรี เป็นต้น

คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ประกาศยกย่องเป็นวรรณคดีแห่งชาติและเป็นยอดแห่งวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์

ข้อมูลหนังสือ