ตำราแห่งศิลปะการเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิต และการปกครองของผู้นำมนุษย์ต้องตระหนักได้ด้วยว่า คุณลักษณะในด้านใดที่จะนำพาชีวิตให้ดำรงอยู่ได้อย่างยืนยงและดีงาม

และนี่คือสิ่งสำคัญที่สุด อันก่อให้เกิด "เต้าเต๋อจิง" ขึ้นมา "เต้าเต๋อจิง" หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ "คัมภีร์เต๋า" เป็นคัมภีร์ซึ่งก่อกำเนิดจากแนวคิดของ "เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ)" 

ซึ่งเป็นปราชญ์โบราณชาวจีน "เต้าเต๋อจิง" จึงเป็นที่แพร่หลายในหมู่ผู้อ่านชาวจีน และในแถบประเทศตะวันออกมาทุกยุคสมัย

ต่อมาจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศตะวันตกในฐานะ คัมภีร์แห่ง "ลัทธิเต๋า"      สิ่งที่น่าทึ่งสำหรับ เต้าเต๋อจิง ก็คือคัมภีร์นี้ได้รับการประพันธ์มานานมาก ประมาณ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว

และไม่อาจสืบค้นได้อย่างแท้จริงว่าประพันธ์ขึ้นในปีใด ทว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ได้ตลอดกาล อาจเป็นเพราะหลักสำคัญอันเป็นแก่นแนวคิด

คือการยึดมั่นในคุณธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมชาติ มิใช่การปรุงแต่งตามตัณหาหรือความปรารถนาของมนุษย์ คัมภีร์เล่มนี้จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเมื่อทุกครั้งที่แต่ละบทของ

เต้าเต๋อจิง ปรากฏแก่สายตาผู้ใด จึงเสมือนเป็นการดึงสติของผู้นั้นให้หันกลับคืนสู่สัจธรรมด้วย วิถี อันก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติหรือเอกภพโดยแท้ คัมภีร์เต๋า

อันลือชื่อที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี การประพันธ์คัมภีร์ซึ่งปรากฏแก่สายตาผู้คนมานับพันๆ ปี และเป็นผลงานเพียงชิ้นเดียวเล่มนี้ ทำให้นาม "เหลาจื่อ" กลายเป็นตำนานที่น้อยคนจะไม่รู้จัก

ข้อมูลหนังสือ