ประชาธิปไตยที่แท้จริง (true democracy) ไม่เคยมีอยู่ อีกทั้งจะไม่มีด้วย มันขัดกับระเบียบแห่งธรรมชาติ สำหรับท่าน ผู้คนในยุคใหม่ ท่านไม่มีทาส แต่ทาสเป็นทาส ท่านให้เสรีภาพแก่ทาสของตน ด้วยการที่ท่านลงมาเป็นทาสเสียเอง ภายใต้ความเสมอภาค ทุกคนอาจรู้ได้ว่าทุกคนต้องทำสิ่งใด แต่ไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ตนเองไม่ทำ ผู้ที่มีอำนาจบริหารนั้นมิได้เป็นเจ้านายขอวประชาชน แต่เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ รัฐบาลจำต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้สามารถแยกแยะการกระทำอันเป็นปกติและชอบธรรม ออกจากการยุยงให้เกิดความโกลาหล แยกแยะเจตนารมร์ทั้งปวงของประชาชนออกจากความต้องการของคนเพียงบางกลุ่ม

ข้อมูลหนังสือ

  • องค์การเมือง
  • แปลจากหนังสือ: The Body Politic
  • ผู้เขียน: Jean-Jacques Rousseau
  • ผู้แปล: วิจักขณา
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 136 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786163430878