หนังสือเล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้จัดกลุ่มพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกันออกเป็น ๗ กลุ่ม

กลุ่มแรก กล่าวถึงพฤติกรรมที่แตกต่างเชิงประวัติความเป็นมาการบำบัดเยียวยาทั้งในทางสากลและในประเทศไทย

กลุ่มที่สอง กล่าวถึงพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างรุนแรง

กลุ่มที่สาม เป็นพฤติกรรมแปรปรวนรุนแรง แต่ไม่ถึงกับวิกลจริต

กลุ่มที่สี่ ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้สูงวัย

กลุ่มที่ห้า เป็นพฤติกรรมที่แตกต่างเชิงบวกของนักคิดอัลทรูอิสม์ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

กลุ่มที่หก กลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างของนักรัก นักพนัน หัวขโมยและนักบู๊

กลุ่มที่เจ็ด กลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างในประวัติศาสตร์โดยผู้เรียบเรียงได้วิเคราะห์พฤติกรรมเหล่านี้ ด้วยทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เพื่อให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในพฤติกรรมนั้นๆ มากขึ้นด้วย

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนหนังสือจิตวิทยาอปกติ ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมที่แตกต่างของมนุษย์


 

ข้อมูลหนังสือ

  • เจาะลึกพฤติกรรมมนุษย์ในมุมมองจิตวิเคราะห์
  • ผู้เขียน: กิติกร มีทรัพย์
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 184 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786163430731