ปัจจุบันนี้ความสำคัญของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ได้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและมีการนำไปใช้ในการศึกษาแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ด้านจิตวิทยา วรรณคดี ตลอดจนสังคมศาสตร์ ดังที่กล่าวกันมาว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะศึกษาสังคมโดยไม่คิดถึง ‘มาร์กซ’ เช่นเดียวกับการศึกษามนุษย์โดยไม่คิดถึง ‘ฟรอยด์’ ผู้สร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ นอกจากจะให้ภาพของทฤษฎีจิตวิเคราะห์จากจุดกำเนิดและพัฒนาการด้วยข้อเขียนของฟรอยด์เองแล้ว 

ข้อมูลหนังสือ