บทวิเคราะห์ลัทธิทุนนิยม (ที่สร้างความหายนะให้แก่ประเทศยากจนบนพื้นฐานของการคอร์รัปชัน) และการนำเสนอลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นเป็นทางเลือกเพื่อตอบคำถามความล้มเหลวของระบบทุนนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ได้รับการกล่าวขวัญและเจริญงอกงามมากที่สุด ในยุคการเมืองของศตวรรษที่ยี่สิบลัทธิคอมมิวนิสต์อันเป็นแนวความคิดของคาร์ล มาร์กซ์เป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนา “รัฐคอมมิวนิสต์” ในสหภาพโซเวียต (ในอดีต) ซึ่งแม้ต่อมาแนวความคิดที่ยิ่งใหญ่นี้จะพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มีหลักการสำคัญอยู่ที่การ “สร้างความยุติธรรมให้แก่ชาวโลก” ตามแนวทางของมาร์กซ์ได้จุดประกายให้ประเทศต่างๆ จำนวนไม่น้อยนำไปเป็นอาวุธเพื่อต่อสู้กับโลกทุนนิยมอย่างเหนียวแน่นและยาวนานกว่าสามทศวรรษ ปรัชญาของคาร์ล มาร์กซ์เล่มนี้จะนำเสนอแผ่นภาพชีวิตและแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกผู้ซึ่งเพียรพยายามจะเข้าให้ถึงหลักปรัชญาและเพียรพยายามเข้าให้ถึงตัวเขา

ข้อมูลหนังสือ