ในราวต้นศตวรรษที่ 18 กฎและทฤษฎีที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ทางฟิสิกส์ได้แยกออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนหนึ่งตั้งมั่นอยู่บนกฎทางกลศาสตร์ที่นิวตันเป็นผู้ค้นพบ และอีกส่วนหนึ่งตั้งมั่นอยู่บนทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์ โดยที่กฎและทฤษฎีทั้งสองส่วนดังกล่าวไม่อาจประสานเป็นเรื่องเดียวกันได้

ความไม่ประสานกันนี้เห็นได้เด่นชัดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์หาความเร็วของแสงได้ แล้วพยายามจะอธิบายและค้นหาตัวกลาง (อีเธอร์) ที่คลื่นแสงเดินทางผ่าน

ด้วยปัญหาเรื่องอีเธอร์นี้เอง ไอน์สไตน์ก็ได้เสนอ ‘ทฤษฎีพิเศษแห่งสัมพัทธภาพ’ อันเป็นตัวประสานรอยแยกดังกล่าว เท่านั้นยังไม่พอ ในเวลาต่อมาไอน์สไตน์ยังได้เสนอ ‘ทฤษฎีทั่วไปแห่งสัมพัทธภาพ’ อีก ซึ่งทำให้เกิดการประสานกันอย่างแนบแน่นระหว่างปรากฎการณ์ทางกลศาสตร์กับปรากฎการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (แสง)

ข้อมูลหนังสือ

  • ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
  • แปลจากหนังสือ: Relativity for the Layman
  • ผู้เขียน: James A. Coleman
  • ผู้แปล: สุวิทย์ ชวเดช
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 191 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163430380