หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวความสำคัญของพริกพื้นเมือง ลักษณะดีเด่นของแต่ละสายพันธุ์ ผ่านการสำรวจและรวบรวมพันธุ์พริกพื้นเมืองทั้งสิ้น 253 สายพันธุ์ จากพื้นที่ 48 จังหวัด ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ พร้อมทั้งบทสัมภาษณ์สองนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องพริกเมืองไทย ได้แก่ ดร.สิริกุล วะสี และ อาจารย์วีระ ภาคอุทัย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับพริกในทุกแง่มุม

ข้อมูลหนังสือ