9 มีนาคม 2559 ถ้า ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ยังมีชีวิตอยู่ จะมีอายุครบ 100 ปี เวลาหนึ่งศตวรรษเป็นวาระที่เหมาะแก่การรำลึกถึงใครสักคนโดยเฉพาะถ้าคนนั้นเคยกระทำสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลแก่สังคม เรื่องราวชีวิตและงานของ ‘อาจารย์ป๋วย’ เกี่ยวพันอยู่กับคำว่า ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความกล้าหาญ ความสมถะ ความเฉลียวฉลาด และความใจดีมีเมตตา หนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวที่สื่อสะท้อนความเป็นป๋วยดังกล่าวครบถ้วน รวมทั้งฉายภาพสถานะของความเป็นลูก เป็นพ่อ เป็นลูกศิษย์ เป็นอาจารย์ เป็นหัวหน้า เป็นผู้นำและเป็นตำนานอย่างชัดเจน

ข้อมูลหนังสือ