แม่มดเรียนรู้จากธรรมชาติ พวกเขาเชื่อว่าความเข้าใจธรรมชาติเป็นความสูงส่งของมนุษย์ ขณะมนุษย์เองก็กอปรส่วนอยู่ในธรรมชาติหรือในองค์รวม แม่มดมีคติที่ว่ามนุษย์มิได้เป็นเจ้าของโลก แต่เป็นส่วนหนึ่งของโลก ชาวไสยลัทธิเข้าใจดีว่าเมื่อมนุษย์เอาประโยชน์จากธรรมชาติ จักต้องคืนกลับไปให้ธรรมชาติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งดุลยภาพ พวกเขาใช้ไสยเวทในฐานะเป็นศาสนาที่แท้ของธรรมชาติและเทพเจ้า

"แม่มด : ประวัติศาสตร์แห่งไสยเวท (Witchcraft History )" เล่มนี้ เป็นหนังสือเชิงประวัติศาสตร์สังคม นําคุณไปรู้จักกับผู้ใช้ความรู้ทางไสยเวทที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ไขปริศนาของลัทธิแม่มดอันลี้ลับ นําเสนอพร้อมเรื่องราวที่เกี่ยวโยงอยู่กับศาสนา และความซับซ้อนของอํานาจอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แท้จริงแล้วแม่มดคืออะไร? ต่างจากแม่มดที่เราเคยเข้าใจอย่างไร? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบสําหรับนักอ่านทุกท่าน!

ข้อมูลหนังสือ

  • แม่มด ประวัติศาสตร์แห่งไสยเวท
  • ผู้เขียน: อัคนี มูลเมฆ
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กุมภาพันธ์ 2566
  • ISBN: 9786163017666