เหตุใดประเทศที่มีประชากรถือพุทธศาสนาเถรวาทเป็นส่วนใหญ่ กลายเป็นประเทศที่มีสงครามกลางเมืองอันยืดเยื้อรุนแรง ... มีแรงสนับสนุนจากการตีความพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายทางการเมืองของกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ และผู้ที่ใช้พุทธศาสนาตามจุดประสงค์ทางการเมืองเหล่านี้มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดต่างๆ ของศรีลังกาที่ใช้ประเด็นเรื่องพุทธศาสนาชาตินิยมในการสร้างฐานเสียงทางการเมือง สาธารณชนชาวสิงหล ผู้นำทางศาสนาพุทธรวมทั้งพระสงฆ์ที่ใช้พุทธศาสนาเพื่อตอบสนองการเมืองของตน

นอกจากนี้สงครามกลางเมืองของศรีลังกามีปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์ ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านความไม่เท่าเทียมกันทางชนชั้น ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

ข้อมูลหนังสือ

  • The Sri Lankan Civil War สงครามกลางเมืองศรีลังกา
  • แปลจากหนังสือ: The Sri Lankan Civil War
  • ผู้เขียน: ปรีดี หงษ์สต้น
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2562
  • ISBN: 9786163016898