เทพปกรณัมอินเดีย 

ภาพนวมอันงดงามวิจิตรของตัวละครนับตั้งแต่พระแม่กาลีจนถึงพระคเณศผู้มีเศียรเป็นช้าง 

นิทานปรัมปราคลาสสิก 112 เรื่อง เผยให้เห็นสารัตถะแก่นแท้โลกทัศน์ตามคติฮินดู พร้อมทั้งอธิบายถึงกระบวนการวิธีที่เรื่องเล่าในครั้งอดีตโบราณถ่ายทอดบอกเล่าสารแก่อนุชนร่วมสมัย

ข้อมูลหนังสือ